Vergi

Hayat Sigortalarında; Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3.maddesi ile ücretli çalışansanız (memur, işçi ve benzeri) veya 89/1. maddesi ile de yıllık beyannameye tabi mükellefi iseniz (esnaf, serbest meslek sahipleri ve benzeri ) kendiniz, eş ve çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerinizi belirli oranda gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Bireysel Emeklilik sisteminde ise; bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcı olarak belirlenen limit dahilinde %25 devlet katkısından faydalanabilir; işveren grup emeklilik poliçelerinde işveren olarak olarak Vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Hayatın beklenmedik risklerine karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almayı düşünüyor musunuz? O zaman sizin için çok özel bir avantajdan haberdar olmalısınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve birçok avantaj sağlayacak olan yeni mevzuat doğrultusunda Devlet Katkısı ve stopajda yapılan asgari kesintilerle Bireysel Emeklilik Sistemi, artık devlet tarafından doğrudan teşvik edilmektedir.


Yeni yasal düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgiler:

Devlet Katkısı:

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, bireysel emeklilik hesabınıza ödenen katkı paylarınızın, %25'ine karşılık gelen tutar, Devlet Katkısı olarak devlet tarafından hesabınıza yatırılmaya başlanacaktır. Yatırılacak devlet katkısının üst limiti Aylık Brüt Asgari Ücretin yıllık toplamını geçemeyecektir. Örneğin; aylık olarak 200 TL ödüyorsanız, bu tutarın %25'ine karsılık gelen 50 TL'lik Devlet Katkısı, yatırdıgınız katkı payına eklenecektir. Bireysel emeklilik hesabınız için yapmakta olduğunuz katkı payı ödemeleri arttıkça, Devlet Katkısı paylarınız da aynı oranda artacaktır.

Devlet katkısı sistemi şu şekilde işleyecektir:

Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezi'ne ödenecektir. Bu katkı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilecektir. Devlet Katkısı uygulamasından sadece T.C. Vatandaşları yararlanabileceklerdir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra devlet katkı payı ve varsa getirilerinin hak kazanım oranı;

Tablo 1:

Sözleşme Süresi Devlet Katkı Payı (ve varsa getiri) Hak Kazanım Oranı
0 - 3 Yıl % 0
3 - 6 Yıl % 15
6 - 10 Yıl % 35
10 Yıl ve üzeri % 60


Sadece emeklilik hakkı kazanılması ve zorunlu (vefat - maluliyet) nedenlerle ayrılma halinde %100'üne hak kazanılacaktır.

Bununla birlikte, sisteme girişleri özendirmek ve bireysel emeklilik tasarruflarını genişletmek adına getirilen yeni teşvik sistemi çerçevesinde mevcut katılımcılar için iki temel uygulama getirilmiştir:

29 Haziran 2012 – 29 Haziran 2014 tarihleri arasında 2 yıl içerisinde birikimlerini alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcılar, bu süre zarfında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne tekrar dahil olmaları halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı'ndan yararlanamayacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girmesi itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, bu tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen hakediş süreleri eklenecektir.

Tablo 2 :

Sistemde Kalınan Süre Hakediş Süresi
3-6 yıl arasında 1 Yıl
6-10 yıl arasında 2 Yıl
10 yıl ve üzeri 3 Yıl


Birikimlerin ödenmesi sırasında yapılan kesintiler:

Daha önce sistemden ayrılma sırasında toplam birikim tutarına uygulanan stopaj kesintisi, 29 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüge giren yeni mevzuatta sadece getiri üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenleme ile ödenen ana para hariç tutularak, kesinti yapılan miktar azaltılmıştır. Eskiden oldugu gibi sistemde kalma süresi uzadıkça kesinti oranı azalmaktadır.

Sistemden Ayrılma durumunda Devlet Katkısı:

29 Mayıs 2012 tarihinden önce sistemde bulunan ve 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde birikimlerini alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcılar, bu süre zarfında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne tekrar dahil olmaları halinde 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı'ndan yararlanamayacaktır.

Katkı Payı ve Fon üzerinde yapılan kesintiler:

Fon işletim gideri kesintisi mevcut durumda günlük azami yüz binde 10 (Yıllık % 3,65) oranında alınabilirken, yeni mevzuatla azami fon toplam gider kesintisi oranları fon tiplerine sınıflandırılmış ve oranlar azaltılmıştır.

Fon Adı Aegon Yeni Fon İşletim Giderleri
Yıllık % (Bileşik) Günlük (Yüzbinde)
Dengeli 1,75 4,75
Kamu 1,75 4,75
Likit 1,00 2,73
Hisse 2,00 5,43
Uluslararası 1,75 4,75
Esnek 2,00 5,43

Yönetim gider kesintisi ise, mevcut durumda azami %8 iken 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik hesaplarına ödenen katkı payları üzerinden, azami %2 oranında alınmaya başlanacaktır.

Katkı payı ödemelerine ara verilmesi halinde:

Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için iki (2) Türk Lirası ek yönetim gideri kesintisi alınır.

Ödemeye bir yıldan fazla ara verme durumunda ise bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Aegon tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden düşülür.

Hesap Birleştirme

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, aynı veya farklı sirketlerde bulunan hesaplarınız, sadece emeklilik hakkınızı kullandığınızda birleştirilebilir.

İşveren Açısından Vergi Avantajı

Yeni yasal düzenlemeler katılımcıların yanı sıra işverenlere de ciddi avantajlar getirmektedir. Mevcut uygulamada işverenler, çalışanları için ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarını, aylık brüt ücretin yüzde 10'unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde doğrudan gider yazarak, Kurumlar Vergisi matrahından indirebilirken, yeni yasada yüzde 10'luk vergi avantajı oranı, yüzde 15'e çıkarılmaktadır.

Katkı paylarınızı artırmak veya ara verdiğiniz ödemelerinize devam etmek isterseniz 0850 222 0 312 numaralı Müşteri İlişkileri Merkezi'nden bize ulaşabilirsiniz.