Yol:

İkraz ve İştiraya Ait İstenilen Belgeler Hakkında Bilgilendirme

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

İŞTİRA TALEPLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Sigorta ettiren dilekçesi
2. Şahsi banka hesap numarası
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. İştira Talep Formu
5. T.C.Kimlik no

İkraz ile ilgili;
Hayat poliçelerinde, iştira hakkının kazanılmasını takiben sigortalı/sigorta ettiren borç/ikraz talep edebilir. Şirket, 3. yılını tamamlamış (sözleşme ile bu sürenin kısaltılmamış olması halinde) poliçe sahiplerine, o tarihteki kar paylı birikim tutarının ( iştira değerinin) belirli bir oranına kadar ikraz imkanı sağlamaktadır. İkrazlar üzerinden faiz uygulanmakta olup, uygulanan ikraz faiz oranı, yıllık kar payı oranının üzerinde bir oranda belirlenmektedir.

Şartlar

1. Sigorta Ettiren Borç Alma (İkraz) talebinde bulundugu andaki sonlandırma (İstira) bedelinin %80'ine kadar
borç alabilir. İlgili sonlandırma bedeli hesaplanırken varsa daha önce alınmıs borç tutarları düşülür. Prim ödenmesinden muaf (Tenzil) hale getirilmiş bir poliçe de Borç Alma (İkraz) talebinde bulunulabilecektir.
2. Sigorta Ettiren Borç (İkraz) aldıgı tutarı geri ödemek zorunda değildir.
3. Sigorta Ettiren'e, Borç (İkraz) aldıgı tutara ait faiz tutarını eksiksiz ve zamanında ödenmesi sartıyla poliçe süresi sonunda Süre Sonu Prim İadesi teminatı kapsamında ödeme yapılacaktır.
4. Borç tutarı üzerinden Sirket mevzuat geregince kanuni faiz tutarında faiz isletme hakkına sahiptir. Şirket kanuni faiz tutarından daha az bir oranda, ikraz alınan tutara günlük %0.008 (yüz binde sekiz) faiz oranını
isletecektir. Faiz, borç alınan gün ile borcun geri ödeme tarihi arasında günlük olarak hesaplanır. Söz konusu faiz geri ödemesi, her takvim ayının son ii gününde Sigorta Ettiren' in ilgili poliçesindeki birikimlerinden "birim" azaltmak suretiyle gerçekleşir.
5. Sigorta Ettiren'in yazılı talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden azaltmak suretiyle ödenir. Azaltılan söz konusu tutar, Birim sayısı bazında borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak
tutulan Birim sayısının geri ödenmesinin talep edilmesi halinde, geri ödeme yapılan işlem tarihindeki birim değeri kadar bir tutarın ödenmesi gerekmektedir. Birim değeri olarak borcun geri ödenmesi durumunda varsa işleyen faiz tutarı takvim ayının son iş gününde birikimlerinden "birim" azaltmak suretiyle kesilecektir. Tüm bu işlemler sonrasında borç geri ödenmiş (kapanmış) sayılır.
6. Bununla birlikte, Sigorta Ettiren faiz yükünü taşımamak adına dilediği zaman dilediği kadar borcu kapatmak hakkına sahiptir. Sigorta Ettiren hangi poliçesi için ne kadar tutarda borcunu kapatma talebi olduğuna dair yazılı olarak Şirket'e bildirecektir.
7. Borç Alma (Ikraz) tutarı hak sahibi olan Sigorta Ettiren'in kendisine ait IBAN numarası ve/veya banka hesap numarasına ödenecektir.
8. Poliçenin vadesinden evvel sonlandırılması (Istira) durumunda da Sigortacı tarafından istira bedeli faiz tutarı düşülerek ödenir.

- İkraz talebinde bulunmak için imzalı bir dilekçe, ikraz talep formu ve kimlik fotokopisi ile Genel Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.