Yol:

İkraz ve İştiraya Ait İstenilen Belgeler Hakkında Bilgilendirme

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

İŞTİRA TALEPLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Sigorta ettiren dilekçesi
2. Şahsi banka hesap numarası
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Poliçe Aslı
5. T.C.Kimlik no

İkraz ile ilgili;
Hayat poliçelerinde, iştira hakkının kazanılmasını takiben sigortalı/sigorta ettiren borç/ikraz talep edebilir. Şirket, 3. yılını tamamlamış (sözleşme ile bu sürenin kısaltılmamış olması halinde) poliçe sahiplerine, o tarihteki kar paylı birikim tutarının ( iştira değerinin) belirli bir oranına kadar ikraz imkanı sağlamaktadır. İkrazlar üzerinden faiz uygulanmakta olup, uygulanan ikraz faiz oranı, yıllık kar payı oranının üzerinde bir oranda belirlenmektedir.

Şartlar

- Sigortacılık mevzuatı gereği, poliçenin bir (1) yıllık süreyi doldurması ve bir (1) yıllık Düzenli Prim'inin ödenmiş olması koşuluyla, talep etmesi halinde Sigorta Ettiren'e sigortanın işlem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan iştira bedelinin %80 'ine kadar borç (İkraz) verilebilir.
- Sigorta Ettiren'in yazılı talebi üzerine verilen borç, Poliçe'deki Birim Bakiyesi'nden düşülmek suretiyle ödenir. Düşülen söz konusu tutar, Birim sayısı bazında borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim sayısının işlem tarihindeki değeri kadar bir tutarın ödenmesi durumunda borç geri ödenmiş (kapanmış) sayılır.
- Borç ödenirken Birim Bakiyesi'nden düşülen tutardan "Borç Ücreti" kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren'e ödenir. Borç Ücreti tutarı, asgari ücretin %5'ini aşmamak şartıyla Şirket tarafından belirlenir
- Borç bakiyesinin yukarıda belirtildiği gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim İadesi teminatı kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.- İkraz talebinde bulunmak için imzalı bir dilekçe, poliçe aslı ve kimlik fotokopisi ile Genel Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.