Yol:

Riziko Gerçekleşmesi Halinde Tazminatlara İlişkin İstenilen Belgeler Hakkında Bilgilendirme

HAYAT VE FERDİ KAZA TAZMİNAT TALEPLERİNDE İSTENEN BELGELER

Bütün işlemler Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır.

Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

Vefat Teminatı ;

1. Sigorta poliçesinin aslı ,
2. Ölüm tarihi işlenmiş , Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği' nin aslı. (Nüfus Müdürlüğü'nden tasdikli aslı veya Noter'den onaylı bir sureti)
3. Ölüm Belgesi veya ölüm nedenini açıklayan doktor raporunun fotokopisi
4. Gömme İzin Belgesi (Defin Ruhsatı) fotokopisi
5. Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, kaza teminatı olan poliçelerde sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu
6. Gaiplik (Vefat eden sigortalının bedenin ortadan kaybolmuş olması) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı
7. Lehdar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı (asıl)
8. Lehtarın/veya kanuni varislerin ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
9. Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
- Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
10. Poliçe şartları gereğince sigortalının hastalık sonucu vefat ve/veya ölüme sürükleyici hastalığı bulunması hallerinde geçmiş yıllardaki sağlık bilgilerine ilişkin belgeler [Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu , Tetkik sonuçları ; Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi'nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş bile olsa ) okunaklı fotokopisi]
11. Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı,
12. Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği ; Vergi Dairesinden alınacak olan ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)

Maluliyet Teminatı ;

1. Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, Adlı Tıp Kurumu ya da tam teşekküllü (Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Yetkilendirilmiş Özel Hastaneler) hastanelerden alınacak olan maluliyet yüzdesi (oranını) belirten Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu

2. Hastalık sonucu oluşmuş maluliyetlerde, tedavi görülen hastaneden alınacak olan tanı tarihine ilişkin Hastane Müşahede Dosyası, Epikriz Raporu, Tetkik sonuçları: Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yeşil Kart gibi, Sağlık Karnesi'nin aslının veya tüm sayfalarının (sayfalar boş olsa bile) okunaklı fotokopisi

3. Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse , Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu

4. Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe.
Tedavi Masrafları Teminatı ;
Sigortalının tedavi masrafları talebine neden olan olay;
a) Trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu
b) Adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
- Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı
- Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
- Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı
c) Adli makamlara intikal etmemişse, sigortalı tarafından olayın ne şekilde olduğunu anlatan beyan
d) Yapılan tedavi veya ameliyat ile ilgili Doktor veya Hastane Raporu ve faturaları
e) Yapılan tetkiklerle ilgili sonuçlar ve faturaları
f) Verilen veya kullanılan ilaçlarla ilgili reçete, fatura ve ilaç küpürleri
g) Kullanılan malzemelerle ilgili faturalar

Gündelik İş Göremezlik Teminatı ;

a) Kaza Tespit Tutanağı
b) Alkol Raporu
c) Müşahede dosyası
d) Çalışmadığı gün sayısını gösterir resmi belge

Kritik Hastalıklar Teminatı ;

Tıbbı Tanı ya da Tanı Konulmuş:
Aşağıda tanımlandığı şekilde, belirtilen şartlara sahip olan bir Hekim tarafından, yine aşağıda, ilgili Kritik Hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da, böyle belirli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlarına dayanılarak yapılacak olan kesin Tıbbi Tanıdır. Bu Tıbbi Tanı, Sigortalı tarafından sunulacak ve/veya şirketçe talep edilebilecek ek kanıtlar bazında Şirketin tıbbi danışmanınca teyid edilmelidir.

Doktor ya da Hekim:
Sigorta Ettiren/Sigortalının kendisi veya Sigorta Ettiren/Sigortalının yakın akrabası ve aile üyeleri veya Sigorta Ettiren/Sigortalının işvereni/işçisi dışındaki, Tıp Fakültesi mezunu tıbbi tedavi ve/veya cerrahi müdahale konusunda lisanslı bir kişidir.

Önceden Varolan Rahatsızlıklar / Hastalıklar:
Başvuru Formunda veya sağlık beyanında bildirilmiş olsun veya olmasın, Muafiyet Süresi'nin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya tıbbi danışmana başvurulmuş veya tedavi edilmiş bulunan; herhangi bir hastalık veya herhangi bir rahatsızlık, ve/veya herhangi bir şikayet belirtisi veya bulgusunun mevcudiyetidir Ayrıca Yaralanma'ya mevcudiyetidir. Ayrıca, Yaralanma ya neden olan hadise Poliçe Başlangıç Tarihinden önce meydana gelmiş ise, bu hadise de işbu "Önceden Varolan Rahatsızlıklar/Hastalıklar" terimi kapsamında kabul edilir.

Tazminatın Değerlendirilmesi İçin Gerekli Belgeler;

1) Vefat Tazminatları ile İlgili Olarak:
- Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği (asıl),
- Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu ve gömme izni (asıl/suret),
- Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı (asıl/suret),
- Veraset İlamı (asıl)

2) Kritik Hastalık Tazminatları ile İlgili Olarak:
-" Poliçe şartlarında belirlenen kritik hastalığın yine poliçe şartlarında belirlenen Hekim ve/veya hastane tarafından tıbbi anlamda tespitini gösterir doktor ve/veya hastane raporu.
- Poliçe şartlarında belirlenen operasyon ve/veya cerrahi müdahalenin yine poliçe şartlarında belirlenen Hekim ve/veya hastane tarafından gerçekleştirildiği tespitini gösterir doktor ve/veya hastane raporu.
- Şirket, bir tazminat talep bildirimini alınca, Kritik Hastalık ya da Cerrahi Müdahale kanıtını oluşturmak üzere, talep sahibinden gerekli tüm bilgi ve belgeleri isteyecektir.
- Bir tazminat talebinin, Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar bölümünde Kanser olgusuna dayanması durumunda, Şirket, Sigortalıdan, Şirketin ilgili Kritik Hastalığı kabul edebilmesi için bir ön koşul olarak, herhangi bir HIV var olup olmadığının tespiti amacıyla yapılacak bir testi de içeren bir kan testinden geçmesini isteme hakkına sahip olacaktır.

3) Tüm Tazminatlar ile İlgili Olarak:
- Lehdar beyan formu ve Doktor beyan formu
- Sigortalı beyan formu
- 18 yaşından büyük varislerin imzalı beyan formu
- Sigortacının talep edebileceği tazminat ödemeleriyle ilgili diğer belgeler

* Eğer ölüm veya Maluliyet'in sebebi kaza veya farklı bir adli olay ise, kaza tespit tutanağı ile ilgili adli makamlarca tanzim edilen ve ölüm, Maluliyet'in ya da Kritik Hastalık'ın sebebi ile Maluliyet'in durumu ve derecesini gösteren bir rapor da Sigortacı'ya verilecektir.

güncelleme Eylül 3, 2014